Jagande lappuggla. Foto: Roine Karlsson

Grundsjön och Grundsjömossarna

Tidvis svårframkomligt

Grundsjön är odikad och det gäller även kärrsystemet som sträcker sig västerut från sjön och vidare mot nordväst till Valkrör, ett naturreservat på andra sidan gränsen till Uppsala län.

Eftersom kärret är odikat kan det vara mycket blött och tidvis svårframkomligt. Här växer mestadels gles, lågvuxen barrskog med inslag av björk och al. Även om skogarna kring Grundsjön och Grundsjökärret är påverkade av det moderna skogsbruket har området en viss vildmarkskaraktär och är sedan 2001 avsatt som naturreservat. Området lämpar sig väl för såväl en dagsutflykt som en tvådagars med övernattning. En gammal jaktstuga med möjlighet för två personer att övernatta finns i ett torrare parti väster om Grundsjön. Stugan står öppen och kan således redan vara upptagen när du kommer dit. Norr och söder om Grundsjön växer gammal och delvis högvuxen barrskog med inslag av grova aspar. Här och på andra platser kring kärret kan man tillbringa natten under bar himmel eller i tält. Våren är den intressantaste tiden för ett besök, men en skidtur längs den gamla vintervägen längs med Grundsjökärret under vårvintern kan också vara givande.

Fågellivet

Själva Grundsjön är fattig på fåglar. På sin höjd kan man få se ett sångsvanpar på tillfälligt besök eller något enstaka par av gräsand, kricka eller knipa. Kärrsystemet och den omgivande skogen kan däremot bjuda på intressanta upplevelser. Tranor ses regelbundet på mossen kring sjön och under våren kan man höra orrspel. Enkelbeckasin är vanlig och häckar med flera par i kärret. Här jagar slagugglan vattensork och man kan höra den ropa i området. Under vårvinterns hörs ibland även pärl- och sparvuggla från den omgivande skogen. Under vårmorgonen avlöses de av en individrik hackspettskonsert. Förutom de vanliga arterna, kan man även få se mindre hackspett samt, med tur, kanske även tretåig hackspett.

I skogarna kring kärret finns det goda möjligheter att träffa på både tjäder, orre och järpe. Duvhök och ormvråk ses regelbundet och i de grova asparnas håligheter häckar ibland såväl pärluggla som skogsduva och knipa. Utöver de vanliga arterna tättingar kan man träffa på några mindre vanliga, som trädlärka, gärdsmyg, gransångare och stjärtmes.

Floran

På tallmossen öster om sjön är skvattram vanlig och här finns även hjortron. På de mer gungflyliknande partierna nära sjön påträffas bland annat tranbär och rosling. I partier med äldre granskog kan man finna sällsynta lavarter som ring- och lunglav. Dessa partier innehåller ofta mycket död ved och här kan man hitta flera mer eller mindre ovanliga arter tickor.

Bill Douhan