Kornamossen

Myggblomster gömmer sig i vitmossan

Kornamossens norra del utgörs av en ganska ordinär norrlandsmyr med artfattig vegetation. Bland vitmossorna kan man här hitta vår minsta orkidé, myggblomster. Den södra delen av våtmarken är betydligt mer kalkpåverkad och är ett så kallat rikkärr. För den skönhets sökande besökaren kan det vara idé att ta med sig en lupp. Bland vitmossorna växer här nämligen en hel del mycket vackra och intressanta mossor. Verkligt speciell är den säregna piprensarmossan som ofta växer i egna tuvor. Men här finns andra små skönheter som guldspärrmossa, gyllenmossa, maskgulmossa, skorpionmossor och den rara käppkrokmossan. Bland mossorna växer också mängder av tätört och kärrspira blandat med orkidéer som ängsnycklar, sumpnycklar och kärrknipprot. I sumpskogen som omger den öppna myren växer istället granbräken, ögonpyrola, kärrfibbla och orkidéerna spindelblomster, korallrot, nästrot och skogsnycklar.

Intressanta växtlokaler finns också runt Bäcksjön. Här fanns förr i tiden hävdade lövängar som nu till stora delar vuxit igen med skog. På fuktängarna ner mot Ålderbäcken kan man fortfarande hitta fler arter orkidéer och den lilla ormbunken ormtunga, som är mycket sällsynt i inlandet.

Viltrikt och ostört

Det här är viltrika och ostörda områden och alla i Roslagen förekommande större däggdjur finns i trakten. Numera kan man förutom mårdspår även hitta utterspår i snön eller leran invid någon å eller skogsbäck. Även känsliga fåglar finner sig väl tillrätta här och till häckfåglarna hör trana, järpe, nötkråka och flera arter ugglor.
Under vårkvällar kan sparvugglans enstaviga vissling höras från någon grantopp i skogskanten. Och med lite tur kan man även få höra slagugglans dova hoande. Då kan man också få se morkullan när den drar på sin trådraka spelflykt i höjd med trädtopparna. Enkelbeckasiner spelar ofta över Kornamossen och flera par tranor finns numera i trakten.

Dolda under mossa och granar kan man hitta egendomligt rundplatta högar. Det är överväxta kolbottnar, rester efter gamla tiders träkolsframställning ur kolmilor.
Att notera. Området lämpar sig väl för skogsvandringar. Markägarna har under lång tid bedrivit ett skonsamt skogsbruk med små hyggen och få körskador.

Kristoffer Stighäll