Brosjön. Foto: Kristoffer Stighäll

Brosjön

Ålderdomligt kulturlandskap

Norr om Brosjöns östra vik ligger gårdarna i Väsby med vacker utsikt över sjön. Mellan byn och sjön utbreder sig ett ålderdomligt kulturlandskap med åkrar, betade hagar och strandängar.

Från Brosjön flyter vattnet vidare ut i Broströmmen och vidare mot Gillfjärden och sen havet. Under våren vandrar mängder av fisk, särskilt braxen, genom Broströmmen upp mot sjön. Rikedomen på fisk lockar i sin tur till sig fiskare av olika slag, däribland häger, fiskgjuse, utter och på senare tid även kungsfiskare.
Växtligheten i den näringsrika sjön är speciell med vattenaloe samt flera arter natar, slingor, bläddror och möjor. Till de ovanligare vattenväxterna i sjön hör kransalgerna spädslinke och stjärnslinke. Likaså har torrbackarna med ek och enbuskar kring sjön en rik flora. Särskilt på våren täcks markerna här av vårlök och dvärgvårlök och nunneört. Då finns också chans att se Adam och Eva, som annars minskat kraftigt i Roslagen. Senare på sommaren växer här stället korskovall, solvända, vildlin, jungfrulin, rosettjungfrulin och nattviol.

Särskilt känd för sina fåglar

Brosjön är framför allt en välbesökt fågellokal. Så gott som årligen kan man höra den märkliga rördrommen tuta i vassarna. Till häckfåglarna hör sångsvan, grågås, trana, vattenrall, brun kärrhök, ängspiplärka, sävsparv och ibland hörs skäggmes. Till de tiotalet rovfåglar man regelbundet ser i området hör lärkfalk, havsörn och bivråk. En bra plats att spana ifrån är det fågeltorn som finns uppfört nära sjön, invid en ekbacke söder om Väsby.

Under flyttningen rastar mängder av sjöfåglar i och kring sjön. Det gäller framför allt gäss av olika slag, änder och sångsvan. På sjön rastar ofta vigg och bland dessa ibland även brunand och salskrake. Vissa år skapas en blå bård innanför vassarna norr om sjöns östra vik, Utgrundsviken, och då lockas många vadare och simänder att rasta här. Grönbena, brushane, beckasiner, gluttsnäppa, kricka, skedand, bläsand och årta är några av dessa. Även ägretthäger som ökar i landet har setts flera gånger i Brosjön. På plöjda åkrar rastar ibland stora flockar med ljungpipare och i ekbackar kring sjön häckar flera par kattugglor.

Brosjön är också en av de bättre lokalerna för nattsångare i Roslagen. Årligen hörs gräshoppsångare och med lite tur kan man få höra kärrsångare, trastsångare, flodsångare eller småfläckig sumphöna. Även dvärgbeckasin och dubbelbeckasin har hörts spela i anslutning till de översvämmade maderna.

Trollsländor är talrika

Förutom fåglar finns det även gott om insekter av olika slag kring sjön. Inte minst trollsländor är talrika och bland alla de arter som setts här tillhör den citronfläckiga kärrtrollsländan en av de vackrare och också ovanligare.

Kristoffer Stighäll