Roslagsleden Grisslehamn

Genom gamla kulturbygder till blanka havsklippor

Från Vigelsjö och Färsna gård i Norrtälje fortsätter nu Roslagsleden genom Färsnaskogen, som är en gammal, tidigare betad bondskog. I området går många stigar och motionsspår och det finns iordningsställda rastplatser. Träden är gamla, i synnerhet tallarna, och i skogen växer gott om svampar, både matsvamp och ovanligare arter som orange taggsvamp och violgubbe. Där leden kommer ut på odlingsmarker igen norr om Porshanken finns en av Roslagens två växtplatser för den vackra sumpviolen.

Nu följer leden en grusväg igenom öppna kulturlandskap förbi Gräfsta upp mot gården Hov. Här finns en skyddad barrskog med höga naturvärden. På gamla lövträd i skogen växer bland annat bårdlav och lunglav och på den kalkrika marken växer blåsippor och en lång rad svampar. Härefter följer leden nu en gammal brukningsväg i de öppna markerna nära broströmmen upp mot Roslags-bros medeltid kyrka. Buskmarkerna kring Broströmmen rymmer en mängd fåglar, inte minst nattsångare.

Inne i Drottningdal vikar leden av ner mot den vassrika Brosjön. Från en liten berghäll invid stigen har man bra utblick över vassbältena och det är bra plats att spana ifrån. Till häckfåglarna hör sångsvan, trana, brun kärrhök, sävsparv och ibland hörs skäggmes och rördrom. (Se egen beskrivning om Brosjön).

Norrut kommer leden ut på landsvägen en bit för att snart vika av mot Väsby och där åter vika av mot Brosjöns nordände och mot Brölunda. Roslagsleden går nu norrut igenom det småbrutna odlingslandskapet i dalgången upp mot Vik. Först passeras Norrsjön med fina tuvmader i norr. Här forsar en bäck ner från skogen i öster och i sanden växer en massförekomst av skavfräken. Strax härefter ligger nästa lilla sjö, Torkan, i botten av dalen. I buskmarkerna kring sjön kan man under sommarnätter höra typiska nattsångare som gräshoppsångare, sävsångare och ibland flodsångare och hornuggla. I Erikskulle hembygdsgård kan man beskåda Viksbåten, som är från 1000-talet och hittades i Torkan.

Sträckan mellan Vik och mot Råda i öster går genom obebyggda marker och är en av de allra vackraste delarna efter Roslagsleden. Gammal skog omväxlar här med små odlingsmarker och lövrika bryn. Flera av de äldre skogspartierna här växer på kalkrika jordar med en speciell flora. Det indikeras av blåsipporna som växer spritt men också att det här finns en lång rad ovanliga svampar. Till de sällsyntare hör grangråticka, violgubbe, gul lammticka, koppartaggsvamp, brödtaggsvamp och raggtaggsvamp.

Framme i Råda kommer man snart fram till badplatsen vid Rådasjön. Sjön har rik vattenvegetation och markerna runt sjön har ett rikt fågelliv. I sjön häckar storlom och från vassarna har hörts både trast- och vassångare. Stenskvätta, buskskvätta, tornskata och gulsparv trivs bland hagmarkernas buskar och stenrösen.

Nu följer leden parallellt med Rådasjön södra strand. Efter en bit går leden i kanten på en av Roslagens mest kalkrika och örtrika skogar, Råda naturreservat. En rad växter som annars är sällsynta i trakten är här mycket talrika, t ex skogsnycklar, myskmadra, skogsstarr och på några ställen finns även guckusko. Också svampfloran är mycket artrik med rariteter som kruskantarell, olivbrun kremla och kungsspindling.

Från Rådasjön går leden mestadels genom skogsmarker upp mot Flottskär och norra delen av Bagghusfjärden. Vid Flottskär finns det en fin havsstrandäng med stora havtornssnår. Under försommaren brukar detta var en av de bästa lokalerna i trakten för rosenfink och härmsångare. Snart är man uppe i Gåsvik och här börjar Väddö kanal.

Leden följer här västra stranden av kanalen hela vägen upp till Älmsta. Här fortsätter Roslagsleden över bron över kanalen och vidare på grusvägar och stigar österut mot Sandvikens camping med badplats och havet. Nu passeras först några stugområden innan stigen går in i kustskogen vid Gamla Grisslehamn och vidare nära stranden till Mälbyhamn. Vid Havsängen och Edebyhamn är leden dragen en bit in från kusten för att närmare Nothamn åter ha kontakt med havet.

Vid Nothamn och Skottviken passeras flera berghällar som utgörs av urkalksten, ur vilket man tidigare brutit det vi kallar marmor. Den kalkrika berggrunden här har en mycket speciell vegetation av både kärlväxter, lavar, mossor och svampar. Bland annat finns här både de små ormbunkarna murruta och den sällsynta fjällhällebräken. Det är också en av få kända lokaler att se skogsgräshoppa i Roslagen. I ett litet källkärr innanför Skottviken växer den vackra dunmossan.

Längre norrut kommer Roslagsleden in i Tullviksbäckens naturreservat (se egen beskrivning). Vid Fjällboholmar finns en liten sandstrand och i hällkaren på klipporna trivs både mindre- och större vattensalamander. I klippskrevor kan man med tur och tålamod även få en skymt av någon hasselsnok. Från Kvarnviken går leden en bit utefter grusvägar upp mot Grisslehamn.

Längst ut på klipporna vid Albert Engströms ateljé, mot ett öppet Ålands hav, slutar (eller börjar) denna ca 7 mil nordligaste etappen av Roslagsleden. Leden är en del av Europavandringsled nr 6 som går mellan Grekland i söder och Kilpisjärvi i nordligaste Finland.

Att notera:
Erikskulle hembygdsgård grundades år 1919 och här finns byggnader och tusentals föremål från Söderby-Karl och omgivande socknar. Efter Skansen är Erikskulle den äldsta och största hembygdsgården i Stockholms län.

Kasberget vid havet nära Gamla Grisslehamn är en bra observationsplats med milsvid utsikt över Ålands hav och fågelsträcken höst och vår.