Slagghögarna i Herräng. Foto: Roine Karlsson

Herräng

Geologiskt spännande område

Djupa hål i bergen omkring Herräng minner om den tid då man bröt malm här. Gruvdriften kom igång redan år 1570. I början av vårt århundrade kom det nya järnbruket i drift, vilket innebar stora förändringar för bygden. Den geologiskt intresserad kan göra fina fynd i varphögarna kring Herräng. Både röd, brun och svart granat finns här liksom det sällsynta järnspatet.

Orkidéer och nävor

I norr och öster omges Herräng av Singöfjärden och Rotholmaviken. I det låglänta området i väster ligger den fina fågelsjön Blåkaren, omgiven av kalkrika skogar och hällmarker. Strax norr om samhället sticker Fiskaruddens naturreservat ut i Singöfjärden. Reservatet utgörs av ett stycke ålderdomligt kulturlandskap med kalkrik berggrund. Förutom en lång rad orkidéer, blodnäva och glansnäva växer här hällebräcka, som endast förekommer i mellersta Sverige och Norge.

Insprängt mellan stugor i Östernäs fritidshusområde finns mycket artrika ängar och strandängar, som fortfarande delvis sköts med slåtter. De kalkrika jordarna i kombination med hävd har här skapat förutsättning för många krävande arter. Det gäller inte minst orkidéer och här finns både Adam- och Eva, brudsporre, grönvit nattviol och på fuktigare marker ängsnycklar. På stränderna finns också flera mycket ovanliga så kallade ädelmaskrosor, däribland saffransmaskros.

På spaning efter lundväxter

På flera ställen kring Herräng samhälle finns bland- och barrskogar som också växer på mycket kalkrika jordar och hyser en rik lundflora. Till exempel finns både guckusko, vit skogslilja och ryl i dessa skogar. Men det är bland marksvamparna som man hittar den stora mångfalden. Herräng tillhör Roslagens allra artrikast svampområden och rariteter som brandtaggsvamp, raggtaggsvamp, violgubbe, fjällfotad fingersvamp och ett stort antal spindelskivlingar.

Paradis för fladdermöss

Det finns ovanligt mycket gamla lövträd, särskilt ek, i trakten kring Herräng. Bruksmiljön med gamla byggnader, hålträd och vattensamlingar gör området till ett paradis för fladdermöss. Blåkarens strandbryn utgör bra jaktmarker med stor insektsrikedom. På hösten kan man höra den gråskimliga fladdermusen flyga över byn, men här finns också dvärgpipistrell, nordfladdermus, brunlångöra, vattenfladdermus, mustaschfladdermus och större brunfladdermus. Blåkaren har också en speciell dragningskraft på flera våtmarksfåglar som annars är ovanliga i Roslagen. Här häckar både brunand och rörhöna.

Kristoffer Stighäll