Gillfjärden. Foto: Kristoffer Stighäll

Gillfjärden

Gör en djungelpaddling

Ännu på 1400-talet hade den gamla leden stor betydelse. Då beordrade kung Karl Knutson att Broströmmen skulle rensas, med tillägget att ”den som sten kaster eller tilltäpper strömmen, skall mista lifvet”. I dag ser vi resterna av den forna havsviken i Brosjön, Broströmmen och Gillfjärden.

Ett bra ställe att utgå ifrån om man vill paddla i Broströmmen är invid landsvägsbron nära Roslags-bro kyrka. Härifrån flyter broströmmen ganska lugnt och rakt ner mot den lilla Nodstasjön. Innan man når fram till sjön omges ån av en djungellik tät grönska av viden, klibbal och andra lövträd. Det här är bra miljöer för många fåglar och både stjärtmes, mindre hackspett, grönsångare, härmsångare, gräshoppsångare och flodsångare kan man höra.

Vid Nodstasjöns östra strand finns en fin klipphäll som är populär rastplats. Kring sjön ses ofta brun kärrhök och fiskgjuse och med lite tur kan man få se en kungsfiskare blixtra förbi.

Efter Nodstasjön och söderut mot Gillfjärden är grönskan återigen kompakt. Likaså här är fågelkören livlig, framför allt tidiga morgnar. Gröngöling, göktyta och skogsduva kan höras och i vattnet står ofta hägrar och fiskar. Det finns gott om fisk i broströmmen och särskilt nedströms Nodstasjön är ån relativt grund och man kommer fiskarna när. Särskilt är det mycket braxen som går upp för att leka i ån. Fiskrikedomen lockar till sig allehanda jägare och särskilt utter hittar bra med föda i ån. På vintern är sträckan uppströms landsvägsbron vid Gillfjärden en bra plats att se strömstare på.

Sumpviol och vätteros

Lundfloran är särskilt rik på Räfsja Stockäng, en ädellövskog vid Gillfjärdens sydvästra del. Här växer fina bestånd av blåsippor, vätteros, tandrot, lundbräsma och flera orkidéer. En av traktens klenoder är den sällsynta sumpviolen, som finns vid Harsjön och Porshanken, strax söder och sydväst om Gillfjärden.

Nattsjungande fåglar i juni

Broströmmen och Gillfjärdens omgivning är bra marker om man vill lyssna på nattsångare. Under juninätter kan man här höra flera arter nattsångare. Näktergal, kärrsångare och gräshoppssångare sjunger bland snåren och ibland hörs kornknarr och busksångare. Nedre delen av Broströmmen är också bra jaktmarker för fladdermöss av flera arter, inklusive mustasch- och större brunfladdermus.

Gamla ekar gynnar många arter

Gamla ekar sätter sin prägel på området vid Gillfjärdens norra strand. En av Roslagens grövsta ekar står vid vägen väster om Uddeboö gård. Tillgången på gamla träd gynnar traktens kattugglor, skogsduvor och fladdermöss.

Uddeboö runt är en populär cykeltur för många. Börjar och slutar man i Norrtälje så blir turen 12-15 km beroende på var man börjar.

Att notera

Runt Gillfjärden finns flera platser där det går bra att bada. En allmän badplats finns väster om Uddeboö, nära Broströmmens utlopp i Gillfjärden.

Kristoffer Stighäll